نقاشی های خانم سمیه الهیاری

با دقت به طراحی خانم سمیه الهیاری نگاه کنید و نظرات خود را درباره ی این طراحی ایشان، در همین بخش ثبت کنید.

مقایسه نقاشی های خانم سمیه الهیاری با طرح اصلی

طرح اصلی برداشته شده از بخش طراحی لیوان آب

لیوان آب نقاشی

 طرح کشیده شده با خودکار

طراحی با خودکار

طرح اصلی برداشته شده از بخش طراحی لیوان آب

طراحی لیوان آب توسط سمیه اله یاری

نقاشی کشیده شده لیوان آب

طرح لیوان آب با سیاه قلم

 طرح اصلی برداشته شده از بخش طراحی چشم

طرح اصلی طراحی چشم

طرح کشیده شده توسط خانم اله یاری

طرح چشم خانم اله یاری

سعی کنید نظرات شما به دور از موضع گیری باشد. خلاقیت هر فرد یعنی تغییراتی که عمدا نسبت به طرح اصلی داده می شود تا تغییری در طراحی به وجود آید. بیشتر از شبیه بودن طرح اصلی و نقاشی، سعی کنید به خلاقیت خانم سمیه الهیاری توجه داشته باشید.

منبع : اختصاصی وبگردها_سمیه الهیاری

فهرست

تازه ها

عضویت

تماس با ما