چگونه کاریزماتیک باشیم؟

کاریزماتیک، در لغت به معنای فرهمند یا فرمندی و جاذبه استثنایی می باشد. کاریزماتیک در زبان یونانی به معنای موهبت است که در کتاب مقدس مسیحیان به کار رفته است تا روح مقدس را توصیف کند. کاریزماتیک در اصطلاح به ویژگی هایی اطلاق می‌شود که موجب برجستگی یک فرد می شود و او را از دیگران متمایز می کند.

کاریزماتیک چیست؟

کاریزما (charisma) به معنای رفتارها و ویژگی های شخصیتی است که مجموعه آنها موجب می شود تا فرد شخصیت جذاب و تاثیرگذاری داشته باشد. ویژگی هایی که برای شخصیت های کاریزماتیک برشمرده می شود در همه افراد به یک شکل نیست. افراد کاریزماتیک در بین دیگران برجسته هستند و براحتی می توان آنها را تشخیص داد. این افراد محبوبیت خاصی در میان اطرافیان دارند. جذابیت، وفاداری، دوست داشتنی بودن و حس اعتمادی که نسبت به این افراد وجود دارد، در همه آنها مشترک است. آنها براحتی می توانند نظر دیگران را به خود جلب کنند.

کاریزما-کاریزماتیک-شخصیت برتر

تاریخچه کاریزماتیک

اولین کسی که مفهوم کاریزماتیک را در مباحث علوم انسانی وارد کرد، ماکس وبر بود. تا قبل از او، گروهی بر این نظر بودند که برخی از انسانها به دلیل داشتن ارتباطات ماورایی نسبت به سایرین برتری بیشتری دارند. این گروه برای توجیه عقاید خود از نظریه الهی و ارتباط با نیروهای خدایی استفاده می کردند. به طور کلی کسانی که به برتری برخی از افراد بر دیگران اعتقاد داشتند، دو نظریه ارائه دادند:

-    عده ای از آنها بر این نظر بودند که انسان دارای بعد منطقی، عقلایی و استدلالی است. در واقع آنها اساس برتری گروهی از انسان ها را عقل و منطق عنوان می کردند.

-    گروهی دیگر نیز معتقد بودند که انسان‌ها دارای مجموعه‌ای از احساسات، عواطف و هیجانات هستند که موجب شکل گیری شخصیت کاریزماتیک در آنها می شود.

ماکس نظریات خود را در بینابین این تئوری ها عنوان کرد. او بر این نظر بود که مفهوم دیوانسالاری در بعد عقلانی و مفهوم کاریزماتیک در بعد عاطفی قابل تفکیک است. به این معنا که میان رهبران و افراد دیوانسالار با افرادی که از شخصیت کاریزماتیک برخوردار هستند، تفاوت زیادی وجود دارد. در حالی که افراد کاریزماتیک با استفاده از ویژگی های عاطفی بر دیگران تاثیر می گذارند، دیوانسالاران از ویژگی های منطقی و عقلابی برخودار هستند.

کاربرد شخصیت کاریزماتیک

در حال حاضر واژه کاریزماتیک در علوم سیاسی و جامعه‌شناسی کاربرد زیادی دارد. زیرا رهبرانی را توصیف می کند که با استفاده از نیرو و توانایی شخصی خود می‌توانند تأثیراتی عمیق و استثنایی در پیروان و جامعه خود داشته باشند. رهبران کاریزماتیک دارای قدرت تاثیرگذاری بالایی هستند که این توانایی‌ صرفاً از نیروی شخصیت و تعهد آنها سرچشمه گرفته است. در رهبری کاریزماتیک، رابطه‌ رهبر و پیروان بدون پرداخت پاداش‌های مالی و یا اعمال زور برقرار می‌شود.

شخصیت کاریزما-رهبر کاریزما-شخصیت محبوب

علل ظهور رهبری کاریزماتیک
 

یکی از مهمترین عواملی که موجب پیدایش رهبران کاریزماتیک می شود، شرایط اجتماعی و تاریخی است. در واقع زمانی که یک جامعه در شرایط و وضعیت بحرانی قرار می گیرد، زمینه برای رویش یک شخصیت برتر و برجسته فراهم می شود. آبریچ یکی از اندیشمندانی که به این عامل پرداخته است، او بر این نظر است که رهبران کاریزماتیک، پیش از بحران‌هایی که آنها را به قدرت می‌رساند، اغلب نالایق، معمولی و کم‌جاذبه به نظر می‌رسند. اما همین که در شرایط نامساعد جامعه قرار می گیرند، به یکباره پرورش یافته و برجسته می شوند.
آبروچ معتقد است اوج شکوفایی رهبران کاریزماتیک اغلب در خلال زمان‌هایی است که ناآرامی و نارضایتی اجتماعی در جامعه به اوج خود می رسد. در این مواقع بی‌تجربگی و ارزش‌های ضدانسانی سازمان‌ها (سازمان های اغلب سیاسی) موجب می‌شود تا شهروندان نسبت به سازمان بدبین و به سمت رهبری کاریزماتیک متمایل شوند. به گونه ای که رفتارهای آنها به شخصیت رهبر کاریزماتیک (به عنوان هسته مرکزی) پیوند می‌خورد.


پویایی‌های بین رهبر کاریزماتیک و پیروان

میان رهبران کاریزماتیک و پیروان آنها نوعی رابطه عاطفی و احساسی برقرار است. این روابط موجب برجسته تر شدن شخصیت رهبر کاریزماتیک می شود. روابط میان رهبر کاریزماتیک و پیروان را می توان در سه رابطه انعکاسی، نمادین و توسعه ای بررسی کرد.


روابط انعکاسی

روابط انعکاسی ریشه در مکانیسم روانشناسی فرافکنانه دارد. فروید یکی از نظریه پردازان این حوزه است. از نظر او «قاطعیت و قدرت اراده و فعالیت پرانرژی از جمله خصیصه‌های رهبر کاریزماتیک هستند که او را در جامعه تبدیل به یک پدر می کند.». فروید رهبر کاریزماتیک را شخص واقعی نمی داند. بلکه از دیدگاه او، این اشتیاق ناخودآگاه پیروان است که او را این چنین برجسته کرده است. به طور معمول پیراون، افرادی هستند که از خودشیفتگی محرومند که برای جبران آن، سراغ جهاتی دیگر می روند و یکی از آنها، شکل دهی به شخصیت رهبر کاریزماتیک می باشد.

روابط نمادین

در روابط نمادین، رهبر کاریزماتیک بر خود ادراکی پیروان تأثیر می گذارد و انگیزه آنها را برای خود ابرازی ترغیب می کند. در این رابطه، رهبر کاریزماتیک بر مبنای مفاهیم، پیام‌ها، ایدئولوژی‌ها و ارزش‌های مفهوم محور یا مضمون محوری رشد می‌کند. به عبارت دیگر، از رهبر کاریزماتیک انتظار ارائه یا تأکید بر مفاهیم جدید وجود دارد. به بیان روشنتر در رابطه نمادین، پیروان رهبر کاریزماتیک را همچون یک اسطوره یا سمبل تاریخی می نگرند. این طرز تلقی موجب می شود تا به مرور زمان رهبر کاریزماتیک ویژگی ها و مشخصه های یک اسطوره را نمایان کند.

روابط توسعه‌ای

در روابط توسعه ای، یک رابطه عاطفی میان پیروان و رهبر ایجاد می شود که در آن افراد روابط خود را با رهبر افزایش می دهند. در نتیجه رفتار افراد اخلاقی‌تر شده و کارهایی انجام می دهند که ماورای هنجارهای پذیرفته شده در محیط می باشد. برای مثال نوعی انرژی بالقوه در پیروان ایجاد می شود که این انرژی‌ به کارکردهای توسعه‌ای بشری منجر می‌شود. برای مثال روابطی که میان نازی ها و هیتلر وجود داشت از نوع روابط توسعه ای بوده است.

رهبر محبوب. رهبر کاریزماتیک-شخصیت کاریزماتیک

 ویژگی‌ها رهبر کاریزماتیک

ویژگی های رهبران کاریزماتیک را می توان به صورت زیر بیان کرد:

  1. مهمترین مشخصه های رهبران کاریزماتیک شجاعت و دلاوری آنها می باشد. به گونه ای که بدون ترس و واهمه در مقابل شرایط سخت فعلی ایستادگی می کنند.
  2. تمامی مشخصه هایی که برای رفتارهای رهبران کاریزماتیک در نظر گرفته شده است، شباهت زیادی به یکدیگر دارد.
  3. رفتارهای رهبران کاریزماتیک تضاد زیادی با هنجارهای جامعه زمان خودشان دارد. آنها خواهان آزادی از شرایط فعلی جامعه می باشند.
  4. رهبران کاریزماتیک ریسک پذیرند و برای رسیدن به هدف هزینه های بالایی را متحمل می شوند.
  5. ایثار و از خودگذشتگی یکی از مهمترین مشخصه های رهبران کاریزماتیک است.
  6. رهبران کاریزماتیک برای فراتر رفتن از نظام موجود، سعی می کنند تا از طریق به کار بردن ابزارهای نامتعارف و استثنایی مهارت خود را برای رسیدن به هدف به کار برند.
  7. رهبران کاریزماتیک، اغلب رفتارهایی بدیع و غیرعادی‌ دارند. این افراد ریسک‌های شخصی‌ای که به احتمال زیاد به منافع شخصی آنها ضرر می‌زند را انجام می‌دهند.
  8. رهبران کاریزماتیک می توانند براحتی منابع محیطی خود را ارزیابی کنند که این امر در تعیین یا فهم آنها از چشم‌اندازها تاثیر گذار است.
14 ویژگی برای اینکه جذاب، کاریزماتیک و دوست داشتنی شوید!

آیا می دانید چطور انسان دوست‌داشتنی باشید که همیشه مورد توجه اطرافیان است و به‌واسطه آ

14 ویژگی برای اینکه جذاب، کاریزماتیک و دوست داشتنی شوید!

در هوش اجتماعی، هوش حرف اول را نمی‌زند!

راز شخصیت افراد کاریزماتیک

در هوش اجتماعی، هوش حرف اول را نمی‌زند!

شخصیت شناسی از روی عکس پروفایل

شخصیت شناسی از روی عکس پروفایل

فهرست

تازه ها

عضویت

تماس با ما